top of page

TTLS

quy hoc bong ttls

Tương Lai Tươi Sáng Là Sẻ Chia

QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN


(Bấm vào đây để học bài tiếp theo)

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn - Pas Perfect Continuous

  • Khẳng định:S+ had + been + V_ing + O

  • Phủ định: S+ hadn’t+ been+ V-ing + O

  • Nghi vấn: Had+S+been+V-ing + O?

Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after. Cách dùng: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ

#I212thicobantrongtienganh

         TTLS Blog
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Bài viết mới
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Góc Học Bổng
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Học tiếng Anh
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Góc Du Học
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Ủng hộ Quỹ học bổng TTLS
bottom of page