top of page

TTLS

quy hoc bong ttls

Tương Lai Tươi Sáng Là Sẻ Chia

  • Ban Điều Hành

QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN


(Bấm vào đây để học bài tiếp theo)

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn - Pas Perfect Continuous

  • Khẳng định:S+ had + been + V_ing + O

  • Phủ định: S+ hadn’t+ been+ V-ing + O

  • Nghi vấn: Had+S+been+V-ing + O?

Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after. Cách dùng: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ

Bài viết mới
Góc Học Bổng
Học tiếng Anh
Góc Du Học
bottom of page