top of page

TTLS

quy hoc bong ttls

Tương Lai Tươi Sáng Là Sẻ Chia

Tổng Hợp Các Thì Trong Tiếng Anh: Công Thức, Cách Sử Dụng, Dấu Hiệu Nhận Biết


(Bấm vào đây để học bài tiếp theo)

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN Simple Present VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG

 • (Khẳng định): S + Vs/es + O

 • (Phủ định): S+ DO/DOES + NOT + V +O

 • (Nghi vấn): DO/DOES + S + V+ O ?

VỚI ĐỘNG TỪ TOBE

 • (Khẳng định): S+ AM/IS/ARE + O

 • (Phủ định): S + AM/IS/ARE + NOT + O

 • (Nghi vấn): AM/IS/ARE + S + O

Từ nhận biết: always, every, usually, often, generally, frequently. Cách dùng:

 1. Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý , một sự thật hiển nhiên. Ví dụ: The sun ries in the East. Tom comes from England.

 2. Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen , một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại. Ví dụ: Mary often goes to school by bicycle. I get up early every morning. Lưu ý : ta thêm "es" sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.

 3. Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người Ví dụ: He plays badminton very well

 4. Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu , đặc biệt dùng với các động từ di chuyển.

2. Thì hiện tại tiếp diễn - Present Continuous Công thức

 • Khẳng định: S + be (am/ is/ are) + V_ing + O

 • Phủ định:S+ BE + NOT + V_ing + O

 • Nghi vấn: BE + S+ V_ing + O

Từ nhận biết: Now, right now, at present, at the moment Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

 • Thì hiện tại tiếp diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài dài một thời gian ở hiện tại. Ex: The children are playing football now.

 • Thì này cũng thường tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh. Ex: Look! the child is crying. Be quiet! The baby is sleeping in the next room.

 • Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS : Ex : He is always borrowing our books and then he doesn't remember -

 • Thì này còn được dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra ( ở tương lai gần) Ex: He is coming tomrow Lưu ý : Không dùng thì này với các động từ chỉ nhận thức chi giác như : to be, see, hear, understand, know, like , want , glance, feel, think, smell, love. hate, realize, seem, remmber, forget,.......... Ex: I am tired now. She wants to go for a walk at the moment. Do you understand your lesson?

3. Thì hiện tại hoàn thành - Present Perfect

 • Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O

 • Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle + O

 • Nghi vấn: have/ has +S+ Past participle + O

Từ nhận biết: already, not...yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before... Cách dùng: Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở 1 thời gian không xác định trong quá khứ. Thì hiện tại hoàn thành cũng diễn tả sự lập đi lập lại của 1 hành động trong quá khứ. Thì hiện tại hoàn thành cũng được dùng với i since và for. Since + thời gian bắt đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi người nói dùng since, người nghe phải tính thời gian là bao lâu. For + khoảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ) Khi người nói dùng for, người nói phải tính thời gian là bao lâu. 4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn - Present Perfect Continuous

 • Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O

 • Phủ định: S+ Hasn’t/ Haven’t+ been+ V-ing + O

 • Nghi vấn: Has/HAve+ S+ been+ V-ing + O?

Từ nhận biết: all