GÓC HỌC TIẾNG ANH

quyhocbongttls.org

Tương Lai Tươi Sáng Là Sẻ Chia

Tổng Hợp Các Thì Trong Tiếng Anh: Công Thức, Cách Sử Dụng, Dấu Hiệu Nhận Biết

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH

QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Thì tương lai gần Going to – The Future using Going to

Thì tương lai đơn giản – The simple Future

Thì quá khứ tiếp diễn – Past Continuous

Thì quá khứ hoàn thành – Past Perfect

Thì quá khứ đơn giản – Past Simple

Thì hiện tại tiếp diễn – Present Continuous

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present Perfect Continuous

Thì hiện tại hoàn thành – Present Perfect

Thì hiện tại đơn giản - Present Simple

1/1
Please reload

Các chuyên

mục cơ bản