top of page

TTLS

quy hoc bong ttls

Tương Lai Tươi Sáng Là Sẻ Chia

  • Ban Điều Hành

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn


(Bấm vào đây để học bài tiếp theo)

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn - Future Perfect Continuous

  • Khẳng định: S + shall/will + have been + V_ing + O

  • Phủ định: S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O

  • Nghi vấn: shall/will + S+ have been + V_ing + O?

Cách dùng: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động sẽ đang xảy ra trong tương lai và sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai. Khi quí vị chỉ dự định trước, dùng be going to không được dùng will. CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING TO + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form) Khi quí vị diễn tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will không được dùng be going to. CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form)

Bài viết mới
Góc Học Bổng
Học tiếng Anh
Góc Du Học
bottom of page