top of page

TTLS

quy hoc bong ttls

Tương Lai Tươi Sáng Là Sẻ Chia

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn


(Bấm vào đây để học bài tiếp theo)

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn - Future Perfect Continuous

  • Khẳng định: S + shall/will + have been + V_ing + O

  • Phủ định: S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O

  • Nghi vấn: shall/will + S+ have been + V_ing + O?

Cách dùng: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động sẽ đang xảy ra trong tương lai và sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai. Khi quí vị chỉ dự định trước, dùng be going to không được dùng will. CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING TO + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form) Khi quí vị diễn tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will không được dùng be going to. CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form)

         TTLS Blog
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Bài viết mới
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Góc Học Bổng
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Học tiếng Anh
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Góc Du Học
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Ủng hộ Quỹ học bổng TTLS
bottom of page