II.6.5 Học tiếng Anh qua các chủ đề yêu thích

II.6.1  Học tiếng Anh qua các câu chuyện kể

Các chuyên

mục cơ bản

GÓC HỌC TIẾNG ANH

quyhocbongttls.org

Tương Lai Tươi Sáng Là Sẻ Chia

Best Story Collection For Kids | Moral Story Compilation By Kids Hut

The Three Little Pigs and Big Bad Wolf | HD Animated Fairy Tales for Children | Full Story

Little Red Riding Hood - Kids Stories - LearnEnglish

Jack and the beanstalk - Kids Stories - LearnEnglish

My secret team - Kids Stories - LearnEnglish

Princess and the dragon - Kids Stories - LearnEnglish

No dogs! - Kids Stories - LearnEnglish

Record breakers - Kids Stories - LearnEnglish

The twins week - Kids Stories - LearnEnglish

The greedy hippo - Kids Stories - LearnEnglish

Superhero high - Kids Stories - LearnEnglish

Our colourful world - Kids Stories - LearnEnglish

Ali and the magic carpet - Kids Stories - LearnEnglish

The monster shopping trip - Kids Stories - LearnEnglish

Why Anansi has thin legs - Kids Stories - LearnEnglish Kids

Dark, dark wood - Kids Stories - LearnEnglish Kids

1/1
Please reload

II.6.2 Học tiếng Anh qua các bài hát

II.6.3 Học tiếng Anh qua các trò chơi

II.6.4 Học tiếng Anh qua các từ trong tuần