II.6.5 Học tiếng Anh qua các chủ đề yêu thích

II.6.1  Học tiếng Anh qua các câu chuyện kể

Các chuyên

mục cơ bản

GÓC HỌC TIẾNG ANH

quyhocbongttls.org

Tương Lai Tươi Sáng Là Sẻ Chia

yeah! | word of the week | Learn English Kids

tickle | word of the week | Learn English Kids

mate | word of the week | Learn English Kids

click | word of the week | Learn English Kids

chill | word of the week | Learn English Kids

celebrity | word of the week | Learn English Kids

cartoon | word of the week| Learn English Kids

awesome | word of the week | Learn English Kids

rucksack | word of the day | Learn English Kids

playground | word of the day | Learn English Kids

fizzy | word of the day | Learn English Kids

comic | word of the week | Learn English Kids

cheeky | word of the week | Learn English Kids

chat | word of the week | Learn English Kids

yeah! | word of the week | Learn English Kids

1/1
Please reload

II.6.4 Học tiếng Anh qua các từ trong tuần

II.6.3 Học tiếng Anh qua các trò chơi

II.6.2 Học tiếng Anh qua các bài hát