II.6.5 Học tiếng Anh qua các chủ đề yêu thích

II.6.1  Học tiếng Anh qua các câu chuyện kể

Các chuyên

mục cơ bản

GÓC HỌC TIẾNG ANH

Tương Lai Tươi Sáng Là Sẻ Chia

Five Little Ducks

Nursery Rhymes & Kids Songs - LearnEnglish Kids

Old MacDonald - Nursery Rhymes & Kids Songs - LearnEnglish

Ten little aeroplanes - Nursery Rhymes & Kids Songs - LearnEnglish

If you're happy and you know it - Nursery Rhymes & Kids Songs - LearnEnglish

There was an old lady who swallowed a fly - Nursery Rhymes - LearnEnglish

Wheels on the bus | Nursery Rhymes | Learn English

The Hokey Cokey - Nursery Rhymes & Kids Songs - LearnEnglish

People work - Nursery Rhymes & Kids Songs - LearnEnglish

She'll be coming round the mountain - Kids Songs - LearnEnglish

Over the mountains - Nursery Rhymes & Kids Songs - LearnEnglish

I can run - Nursery Rhymes & Kids Songs - LearnEnglish

Don't put your trousers on your head - Kids Songs - LearnEnglish

Hickory dickory dock - Nursery Rhymes & Kids Songs - LearnEnglish

How much is that doggie in the window? - Kids Songs - LearnEnglish

We're going to the zoo - Nursery Rhymes & Kids Songs - LearnEnglish

Twinkle twinkle little star - Nursery Rhymes & Kids Songs - LearnEnglish

1/1
Please reload

II.6.4 Học tiếng Anh qua các từ trong tuần

II.6.3 Học tiếng Anh qua các trò chơi

II.6.2 Học tiếng Anh qua các bài hát