GÓC HỌC TIẾNG ANH

quyhocbongttls.org

Tương Lai Tươi Sáng Là Sẻ Chia

Câu hỏi Wh - Wh Questions

Câu hỏi đuôi – Tag Questions

Câu ước nguyện với Wish

Câu mệnh lệnh - Imperatives

Câu hỏi dạng Yes or No – Yes No questions

Câu điều kiện – Conditionals

Câu trần thuật - Statements

Câu cảm thán – Exclamations

Câu đơn, câu ghép, câu phức–Simple, compound,complex sentences

1/1
Please reload

Các chuyên

mục cơ bản