GÓC HỌC TIẾNG ANH

quyhocbongttls.org

Tương Lai Tươi Sáng Là Sẻ Chia

Phát âm tiếng anh căn bản - Bài Ending s và es

Trọng âm từ nhiều âm tiết

Trọng âm gồm hai âm tiết

Phát âm tiếng anh căn bản về âm tiết

Phát âm tiếng anh căn bản - Bài Nối âm

Phát âm tiếng anh căn bản - Bài Ngạc hoá

Phát âm tiếng anh căn bản - Bài Ending -ed

Phát âm tiếng anh căn bản - Bài Bật hơi

Phát âm tiếng anh căn bản - phụ âm /w/ và /j/

Phát âm tiếng anh căn bản - Nguyên âm /u:/ và /ʊ/

Phát âm tiếng anh căn bản - phụ âm /tʃ/ và /dʒ/

Phát âm tiếng anh căn bản - Phụ âm /s/ và /z/

Phát âm tiếng anh căn bản - Phụ âm /p/, /b/, /t/ và /d/

Phát âm tiếng anh căn bản - Nguyên âm /m/, /n/ và /ŋ/

Phát âm tiếng anh căn bản - Nguyên âm /ɪə/ và /eə/

Phát âm tiếng anh căn bản - Nguyên âm /i:/ và /ɪ/

Phát âm tiếng anh căn bản - Phụ âm /h/, /l/ và /r/

Phát âm tiếng anh căn bản - Phụ âm /ʃ/ và /ʒ/

Phát âm tiếng anh căn bản - Phụ âm /f/ và /v/

Phát âm tiếng anh căn bản - Nguyên âm /ʊə/ và /aʊ/

Phát âm tiếng anh căn bản - Nguyên âm /eɪ/ và /aɪ/

Phát âm tiếng anh căn bản - Nguyên âm /e/ và /æ/

Phát âm tiếng anh căn bản - Nguyên âm /ɔɪ/ và /ʊə/

Phát âm tiếng anh căn bản - Nguyên âm /ɑ:/ và /ʌ/

Phát âm tiếng anh căn bản - Nguyên âm /ɜ:/ và /ə/

Phát âm tiếng Anh cơ bản - Nguyên âm /ɒ/ và /ɔ:/

Phát âm tiếng anh căn bản - Bài giới thiệu 2

Phát âm tiếng anh căn bản - Bài Phát âm cơ bản

1/1
Please reload

Các chuyên

mục cơ bản